Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Вихід на пенсію за віком на пільгових умовах

На сьогоднішній день в Україні чимала кількість людей працює на підприємствах з шкідливими та важкими умовами праці. Значна кількість з них наближається до досягнення пенсійного віку. Розглянемо законодавче регламентування виходу на пенсію за віком на пільгових умовах.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:

чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

жінки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи за списком №1, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці – жінкам.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з шкідливими і важкими умовами праці — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, зокрема:

чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи за списком №2, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи – жінкам.

Статтею 100 визначений порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію цього Закону. Зокрема особам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах:

а) особам, які мають повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше діючим законодавством;

б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13-14 цього Закону, виходячи з вимог стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

Слід звернути увагу, що основним документом, який характеризує трудову діяльність особи, є трудова книжка. За записами в трудовій книжці визначається як загальний стаж роботи, так і стаж роботи, який дає право на пільгову пенсію. Проте в переважній більшості випадків для призначення пенсій на пільгових умовах потрібні дані про характер виконуваної роботи, наприклад, про зайнятість на гарячих ділянках робіт, про роботу з відповідними шкідливими речовинами, про виконання робіт визначеним способом і у відповідному місці тощо. Усіх цих відомостей в трудовій книжці немає.

Відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637, у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій. У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу, професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їхні номери, до яких включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана довідка.

Важливим є той факт, що правом на пільгове пенсійне забезпечення користуються лише ті працівники, які були зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці повний робочий день.

В нормативних документах, зокрема в Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383, під повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менше 80% робочого часу, установленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.

При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.

При призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, періодів роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.1992 р., відповідне право має бути підтверджене за результатами атестації робочих місць. Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, атестація робочих місць за умовами праці проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Тобто для підтвердження факту проведення атестації робочих місць за умовами праці працівник повинен надати виписку з наказу про результати атестації робочих місць.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 р. № 920 до Постанови № 637 внесено зміни щодо підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника.

Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 р. № 18-1.

Відповідно до цього Порядку для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

1) заяву про підтвердження стажу роботи;

2) довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 р. та/або щодо яких немає даних про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі, інші документи, які мають підтверджувати факт припинення діяльності підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні);

3) трудову книжку;

4) документи, видані архівними установами, зокрема:

а) довідку про заробітну плату;

б) копії документів про проведення атестації робочих місць;

в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідку про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

При обчисленні тривалості стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, що дає право на пенсію на пільгових умовах, необхідно керуватися пунктами 2 і 16 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058, у яких зазначено, що пенсії на пільгових умовах призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом № 1788.

За раніше діючим законодавством обчислення трудового стажу провадилося сумарно за записами в трудовій книжці. Тобто від дати звільнення працівника віднімалася дата його зарахування на роботу і таким чином визначався відповідний період роботи. У такому ж порядку визначався стаж роботи зі шкідливими та важкими умовами праці для призначення пенсій на пільгових умовах. Період роботи зі шкідливими та важкими умовами праці для призначення пенсії обчислювався в календарних місяцях з урахуванням вихідних і святкових днів, днів щорічних відпусток, тимчасової непрацездатності тощо.

У разі неритмічної роботи підприємства підрахунок пільгового стажу здійснюється в такому порядку: загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 (при шестиденному робочому тижні) і на 21,2 (при п’ятиденному робочому тижні). У такому ж порядку обчислюється пільговий стаж працівникам спеціалізованих підприємств (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних та ін.), зайнятим повний робочий день на роботах із шкідливими умовами праці безпосередньо у виробничих структурних підрозділах інших підприємств за професіями та на посадах, передбачених Списками.

Вище зазначалося, що за періоди роботи після 1 січня 2004 року законодавством не встановлено пільг щодо обчислення страхового стажу, а тому періоди роботи після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу лише в одинарному розмірі. Разом з тим розділом XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 передбачено, що пенсії на пільгових умовах та за вислугу років призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом № 1788. Тому для визначення права на зазначені види пенсій спеціальний стаж і після 1 січня 2004 року визначається відповідно до Закону № 1788.

На кінець хочу звернути увагу на той факт, що державними органами закони трактуються по різному, тому досить часто пенсіонерам необхідно відстоювати своє право на пільгові умови призначення пенсії в судовому порядку.

Коментарі  

#201 петро 25.02.2016, 21:38
В 2005 році перебував 4 місяці на пенсії за вислугу років 4 місяці ( лікар ). В 2006 році повернувся на роботу. Виплата пенсії призупинена. 1 січня 2016 року оформив пенсію за віком.Пенсія становить біля 1300 грн.Чи справедливо? куди зхвернутись за розясненням?
Цитата
#202 ІВАН 02.03.2016, 17:01
Доброго дня.Я 1963року народження загальний стаж 25років з них 18,5років тракториста-машиніста "Сільхозхімії" скажіть будь ласка який механізм права виходу на пільгову пенсію.
Цитата
#203 Igor 09.03.2016, 11:45
Цитую Тетяна:
Мой муж по льготному стажу (шахтер) пошел на пенсию с 2012 года, в 2014 году пришел делать перерасчет ему сказали, что у него висят какие-то 400 гривен, пока они не исчезнут перерасчет не сделают. Обратились к юристу нашего города, он сказал что ничего он не сможет добиться, так как закон Украины не предусматривает пересмотр пенсий. Муж еще раз пошел в 2015 году в пенсионный фонд, ему ответили новую версию, что ему шахта продлила пенсионный стаж еще на 2 года и ему пенсию пересмотрят в 2016 году, но начисления идут и это все будет учитываться. А что шахты у нас сейчас государства и могут решать кому во сколько и когда идти на пенсию и когда её пересчитывать? Подскажите это так и есть или куда нам обратиться?

Нажаль з Вашого питання важко до кінця зрозуміти обставини спору, в зв’язку з чим пропоную надати нам для ознайомлення:
а). всю наявну у Вас переписку з пенсійним фондом (якщо така є: можу припустити, що від початку Ваш чоловік не звертався до пф письмово - в тому числі не реєстрував заяву на перерахунок, чим і було спричинено дану ситуацію);
б). роздруківку програми пф (роздруківку пенсійної справи Вашого чоловіка з ПТК “Призначення пенсій”), приклад роздруківки - http://pension.yur-consol.kiev.ua/images/Primer.png (необхідно пересвідчитись, що пф надав всі необхідні сторінки);
в). довідку за формою ОК-5 за період з моменту нарахування по теперішній час.
Роздруківку та довідку ОК-5 можна взяти в пенсійному фонді за місцем проживання. Контактний e-mail, на який Ви можете надіслати скан-копії: . Ознайомившись з наведеними вище документами, ми зможемо надати більш змістовну відповідь на Ваше запитання.
Також хочу звернути увагу на те, що Ви можете скористатись нашою послугою розрахунку розміру пенсії - yur-consol.kiev.ua/index.php/ru/rozrahunok.html для більш повної перевірки дій пенсійного фонду при нарахуванні/перерахунку.
Цитата
#204 Олександр 09.03.2016, 12:33
Цитую Лідія:
Працюю в НВК 35років,зараз мені 53роки.Чи можу я підти на пенсію за вислугою років в травні 2016року.Зачасно дякую.

Цитую Лідія:
Працюю в НВК вчителем

Можете (п.е ч. 1 ст. 55 ЗУ “Про пенсійне забезпечення”). Я так розумію, що НВК - це навчально-виховний комплекс? У цьому випадку слід перевірити згідно положення чи статуту НВК, чи він відноситься до навчальних закладів. Як правило в положенні чи статуті це зазначають. Ваша посада (вчитель) віднесена до переліку посад працівників освіти згідно Постанови КМУ №909 від 04.11.1993 року, тому з цим проблем не повинно бути.
Рекомендую Вам звернутися до пенсійного фонду з заявою про призначення пенсії та надати необхідні для цього документи. Досить часто пфпротиправно відмовляє у призначенні пенсії з формальних підстав. У цьому випадку пенсію призначають за рішенням суду (на даний час склалася позитивна практика вирішення такого роду судових спорів).
Цитата
#205 Олександр 09.03.2016, 12:48
Цитую ВАЛЕНТИНА:
скажіть пожалуста вихід на пенсію по Чорнобилю 3 категорія - треба прожити три роки в чорнобильській зоні з моменту в зриву 1986 р., чи з 1990 р. до 1993р.

До третьої категорії віднесено осіб, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років (ч. 3 ст. 14 ЗУ “Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”).
Тобто законодавець встановив такі умови як строк та місце проживання особи до 1 січня 1993 року. У Вашому випадку потрібно прожити у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років у період з 1986 року по 1 січня 1993 року для встановлення категорії.
Право на пенсію за віком із скороченням пенсійного віку гарантоване ч. 2 ст. 55 Закону, умовами є проживання у зоні безумовного (обов'язкового) відселення чи у зоні гарантованого добровільного відселення з 1986 року по 1 січня 1993.
Цитата
#206 Igor 09.03.2016, 12:51
Цитую ІВАН:
Доброго дня.Я 1963року народження загальний стаж 25років з них 18,5років тракториста-машиніста "Сільхозхімії" скажіть будь ласка який механізм права виходу на пільгову пенсію.

Поточна редакція статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, встановлює право трактористів-машиністів вийти на пенсію в 55 років за умови наявності стажу роботи на підприємствах сільського господарства не менше 20 років та загального стажу роботи: для виходу на пенсію з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців; з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років.
Не знаючи Вашої точної дати народження та точної кількості місяців наявного стажу, можу припустити, що продовжуючи працювати (з нинішнього часу до досягнення 55 років, при чому не менше 1,5 років цього періоду необхідно відпрацювати трактористом-машиністом), в 55 років Ви набудете право дострокового виходу на пенсію, в іншому випадку - з незначним відстроченням виходу на пенсію.
Цитата
#207 Igor 09.03.2016, 13:13
Цитую петро:
В 2005 році перебував 4 місяці на пенсії за вислугу років 4 місяці ( лікар ). В 2006 році повернувся на роботу. Виплата пенсії призупинена. 1 січня 2016 року оформив пенсію за віком.Пенсія становить біля 1300 грн.Чи справедливо? куди зхвернутись за розясненням?

У Вашому випадку пенсійний фонд застосував такий самий базовий показник (середньої зарплати по країні) для розрахунку пенсії, який було взято при розрахунку пенсії за вислугу років в 2005 році. Тобто пф не розрізняє пенсію за вислугу років та пенсію на загальних засадах як різні види пенсії, право на призначення яких має різні підстави та регулюється різними законами та діє так, ніби в 2016 році було відновлено раніше призначену пенсію - нового нарахування не проводилось. Склалася ситуація, в якій скориставшись правом отримувати пенсію за вислугу років, яку було надано як пільгу на підставі стажу роботи лікарем, пенсію нараховано в розмірі, значно меншому порівняно з пенсіями іншим пенсіонерам, які при таких самих показниках зарплати та стажу подібних пільг не мали - що є очевидно неправомірним. На практиці зобов’язати пенсійний фонд провести розрахунок належним чином можливо лише в судовому порядку.
Цитата
#208 Інна 14.03.2016, 15:29
Добрий день.моя мама працювала 9років і 7 місяців на гальваніці(це шкідливі умови праці по списку2) із цих років тільки 2роки і 9місяців була проведена атестація.Коли мама звернулась до Песійного фонду,щоб оформити пільгову пенсію ій відмовили так,як немає атестаціі робочого місця.Як доказати,про шкідливість роботи,завод вже давно закрився,в архіві ніяких документів крім зарплати немає?
Цитата
#209 Олександр 15.03.2016, 22:54
Цитую Андрій:
Доброго дня!
Мені 51 рік, по трудовій шкідливого стажу 4,7. Працюю у психлікарні, даний стаж подвоюється!?.
Атестацією підтверджено тільки 7,8 років.
Тобто між двома атестаціями перерва у 9 місяців!
Хто несе за це відповідалтність і куди мені звереутись до яких інстанцій!????
Що потрібно витребувати у підприємства????
Деталі це для жінки, по 2 Списку, рік народження 04.1965
Так для жінки ід.н. 04.1965
Додам у Пенсійному сказали що вийде на пенсію дана жінка в 55 р!!!!! Як чому???

Так, стаж роботи в психіатричних закладах зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі (ст. 60 ЗУ “Про пенсійне забезпечення”). Відповідальність за проведення атестації несе керівник підприємства, установи, організації. Вам необхідно отримати на підприємстві уточнюючу довідку - про характер роботи.
Для більш повної консультації надайте інформацію про посаду, на якій працює Ваша жінка, тривалість її пільгового стажу та загального стажу.
Цитата
#210 Олександр 30.03.2016, 12:23
Цитую Інна:
Добрий день.моя мама працювала 9років і 7 місяців на гальваніці(це шкідливі умови праці по списку2) із цих років тільки 2роки і 9місяців була проведена атестація.Коли мама звернулась до Песійного фонду,щоб оформити пільгову пенсію ій відмовили так,як немає атестаціі робочого місця.Як доказати,про шкідливість роботи,завод вже давно закрився,в архіві ніяких документів крім зарплати немає?

У Вашій ситуації потрібно звертатися до суду. Виключно на підставі судового рішення буде призначено пенсію. При цьому слід звернути увагу на порядок звернення - спочатку потрібно у письмовому вигляді звернутися до пенсійного фонду, тільки після отримання відмови готувати позов. Якщо у Вас є рішення пенсійного фонду (у письмовому вигляді) про відмову в призначенні пенсії - писати заяву до пф не потрібно. При зверненні до суду потрібно звернути увагу на наступні обставини:
- строк позовної давності - становить 6 місяців з моменту коли особа дізналася про порушення свого права (у випадку пропущення строків, їх можливо поновити);
- чинну судову практику - на даний час (в аналогічних справах щодо атестації робочого місця) вона позитивна.
Також повідомляю Вам, що у випадку ліквідації підприємства документи останнього (у переважній більшості випадків) передаються до архіву. Отримати документи в архіві можливо, при цьому потрібно написати заяву. Якщо документи не збереглися - підтвердити стаж можна на підставі показань свідків, тощо.
Для більш повної консультації потрібно ознайомитися з наявними у вас документами.
Цитата
#211 Олександр 30.03.2016, 13:52
Цитую ВІКТОР:
ЛІКВІДАТОР 2КАТЕГОРІЯ ПЕРІОД 02.08.1986ПО 23.12.1986Р.ЯК ПІДТВЕРДИТИ ПЕРЕБУВАННЯ В ЗОНІ ЧАЕС ДЛЯ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ ПОТРІБНИХ 5ДНІВ ЯКЩО АРХІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ДАЛИ ДОВІДКУ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ В ЗОНІ N 1 ОДИН ДЕНЬ А ВДОВІДЦІ ІЗ ОБЛАСНОГО АРХІВА 19 ДНІВ У ПРИПЯТІ

Рекомендую Вам звернутися до пенсійного фонду з заявою про призначення пенсії та надати довідку з обласного архіву (19 днів у Прип’яті). В першу чергу пенсійний фонд буде перевіряти документальне підтвердження права на пенсію за віком, тобто чи маєте Ви право на призначення пенсії (з довідкою з обласного архіву) з скороченням пенсійного віку. В законі зазначено, що до 2 категорії осіб відносяться особи, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 роках з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів (2 категорія - у Вашому випадку). Ст. 55 “чорнобильського” закону передбачено право особи на скорочення пенсійного віку на 10 років для учасників ліквідації наслідків аварії, якщо вони пропрацювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів в зоні відчуження.
З наданого Вами коментаря випливає, що довідки про роботу в Прип’яті протягом 19 днів буде достатньо для визначення права на пенсію за віком зі скороченням пенсійного віку. Додатково звертаю Вашу увагу на форму довідки, досить частими є відмови пенсійного фонду призначити пенсію через невідповідність наданої довідки встановленій формі.
Цитата
#212 Олександр 30.03.2016, 14:06
Цитую Анатолій:
Доброго дня. У1986 році відбував строку службу і у квітні1986р. був у Чорнобилі.У скільки років можу піти на пенсію та як буде нараховуватися. Дякую

Ви є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У тому разі, якщо Ви працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів Ваш пенсійний вік скорочується на 10 років. Тобто Ви набуваєте права на пенсію за віком в 50 років.
До розрахунку Вашої пенсії буде братися весь набутий вами стаж та заробіток з застосуванням пільг передбачених ст. 56, 57 Зу “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
Цитата
#213 Олександр 30.03.2016, 14:14
Цитую Люба:
Доброго дня.Я 1961 року народження працюю лаборант-колектором 21 рік по списку №2 але без атестації робочого місця.Чи маю я право вийти на пенсію із-зменшенням пенсійного по одному року за кожні 2 роки роботи тобто у 55 років

Крім перелічених Вами умов, ще потрібно мати не менше 30 років загального стажу. Стосовно атестації - вона потрібна, проте щодо випадків, коли її не було проведено, на даний час наявна позитивна судова практика (щодо призначення пенсії в судовому порядку). Також зверніть увагу на періоди “пільгового” стажу - до серпня 1992 року атестація не потрібна. Якщо атестація проводилася - результати її поширюються на 5 років в минуле та майбутнє (відповідно).
Крім того для призначення “пільгової пенсії” потрібна уточнююча довідка з підприємства, не зайвими будуть первинні документи про умови роботи, тощо.
Слід пам'ятати, що приймати рішення про призначення пенсії буде пенсійний фонд, який не зацікавлений в завідомо цьому, а тому можуть виникнути додаткові вимоги.
Цитата
#214 Люба 30.03.2016, 14:49
Звертаюся до Вас з великим проханням надати роз"яснення. Я працюю на буровій в польових умовах лаборант - колектором. Маю 21 рік такого стажу та ще 10років загального стажу.Працюю разам зі всіма вахтовим методом, живу у вагончику, маю шкіддливі умови праці. Проте чомусь професія лаборант-колектора не занесена до Списку №2 посад і професій, що дає право на пільгову пенсію. Відповідно моя посада і не проходила атестацію. Як мені бути в даному випадку. Чи можна через суд вибороти право виходу на пільгову пенсію. Наперед вдячна.
Цитата
#215 Галина 07.04.2016, 20:01
Добрый день!20.04.2016г.мне исполняется 55 лет.Имею стаж 25 лет,из них 3г2мес.вредности.Могу ли я расчитывать раньше уйти на пенсию?
Цитата
#216 Аня 08.04.2016, 15:19
Доброго дня. Я народилася у травні 1963 року Коли я вийду на пенсію? Стаж у мене 32 роки.
Цитата
#217 Тамара 20.04.2016, 21:37
Доброго вечора.Прошу надати консультацію по питанню перерахунку пенсії. Працюю вчителем в школі з 17.08.1981року по направленню після закінчення інституту в сільській місцевості. 02.09.2010 року була оформлена на пенсію за вислугою років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», а 06.09.2010 року була поновлена на своїй роботі, тобто пенсію не отримувала. 03.05.2016 року мені виповнюється 57,5 років ( 03.11.1958рік-дата народження) і прийшов час оформляти пенсію за віком. Як буде нарахована ця пенсія , за які роки буде взято заробітну плату для її нарахування?
Цитата
#218 Ганна 25.04.2016, 22:36
Доброго дня !
Народилася 06.04.1964р.
В мене загального трудового стажу 29 років, з них пільгового стажу 5 років 8 місяців і 29 днів,працювала в друкарні складачем вручну зі шкідливими умовами праці за списком №2 позиція 2270000а-1492(є пільгова довідка про повний робочий день) ! Чи маю право на одержання пільгової пенсії, ще до прийняття нової пенсійної реформи, та в скільки років я піду на пенсію ???
Зарання Дякую.
Цитата
#219 ВИКТОР 11.06.2016, 22:32
ВИКТОР ДОБРЫЙ ДЕНЬ РОДИЛСЯ 30.09.1958г
трудовой стаж 39 лет из них льготного стажа 11 лет 4 месяца 20 дней период льгот с 1973 по 1986гг имею ли я права выйти на пенсию в 58 лет
пенсионный фонд отказал ???
Цитата
#220 Igor 12.06.2016, 13:53
Цитую Тамара:
Доброго вечора.Прошу надати консультацію по питанню перерахунку пенсії. Працюю вчителем в школі з 17.08.1981року по направленню після закінчення інституту в сільській місцевості. 02.09.2010 року була оформлена на пенсію за вислугою років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», а 06.09.2010 року була поновлена на своїй роботі, тобто пенсію не отримувала. 03.05.2016 року мені виповнюється 57,5 років ( 03.11.1958рік-дата народження) і прийшов час оформляти пенсію за віком. Як буде нарахована ця пенсія , за які роки буде взято заробітну плату для її нарахування?

Як Ви, напевно, зрозуміли, пенсійний фонд трактуватеме законодавство в спосіб, який відповідатиме прагненню економії свого бюджету в цілому. Тому, скоріш за все, в позасудовому порядку застосувати показник середньої зарплати більший від показника за 2009 рік не вдасться.
Цитата
#221 Igor 12.06.2016, 13:55
Цитую Аня:
Доброго дня. Я народилася у травні 1963 року Коли я вийду на пенсію? Стаж у мене 32 роки.

За відсутності права дострокового виходу на пенсію (шкідлива робота, вислуга років тощо) – на загальних засадах з досягненням віку 60 років.
Цитата
#222 Igor 12.06.2016, 13:56
Цитую Галина:
Добрый день!20.04.2016г.мне исполняется 55 лет.Имею стаж 25 лет,из них 3г2мес.вредности.Могу ли я расчитывать раньше уйти на пенсию?

Ваш пенсійний вік становить 56 років – якщо шкідлива робота відносилась до списку 1, 59 років – якщо робота відносилась до списку 2 (відповідно до ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення»).
Цитата
#223 Igor 12.06.2016, 14:00
Цитую ВИКТОР:
ВИКТОР ДОБРЫЙ ДЕНЬ РОДИЛСЯ 30.09.1958г
трудовой стаж 39 лет из них льготного стажа 11 лет 4 месяца 20 дней период льгот с 1973 по 1986гг имею ли я права выйти на пенсию в 58 лет
пенсионный фонд отказал ???

Уточніть, будь ласка, вид стажу (або професію та характер роботи), а також як пенсійний фонд аргументує відмову в призначенні пенсії.
Цитата
#224 Igor 12.06.2016, 17:48
Цитую Ганна:
Доброго дня !
Народилася 06.04.1964р.
В мене загального трудового стажу 29 років, з них пільгового стажу 5 років 8 місяців і 29 днів,працювала в друкарні складачем вручну зі шкідливими умовами праці за списком №2 позиція 2270000а-1492(є пільгова довідка про повний робочий день) ! Чи маю право на одержання пільгової пенсії, ще до прийняття нової пенсійної реформи, та в скільки років я піду на пенсію ???
Зарання Дякую.

При визначенні права дострокового виходу на пенсію застосовується редакція закону, чинна на момент виникнення даного права, тому на даний час Ваш пенсійний вік становить 58 років.
Цитата
#225 ВИКТОР 12.06.2016, 23:00
виктор страх.стаж с 01.07.2000г-13лет 2м 26дн
заг.стаж(пiсля2004 року)-9лет9м
заг.стаж-39лет 9м 24дн
1973-1977 учеба в СГПТУ г ШАХТЕРСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛ.по профессии бурильщик механ. вращательного
буренния скважин(диплом)
12.03.1977-29.04.1977-Сахалинская гидрологическая экспедиция пом.бурильщика сп.2ст.100
06.05.1977-10.05.1979.служба в АРМИИ
29.06.1979 пом бурильщика Сахалинская гидрологическая экспедиция сп.2ст.100
уволен в связи с переводом вХОЛМСКУЮ БАЗУ ПРОИЗВОДСТВЕННО ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА ПО СОГЛОСОВАНИЮ между руководителями 6.02.1980
6.02.1980 принят матросом обработчиком плав консервная база СОВЕТСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ
7.01.10 1984 НАПРАВЛЕН НА КУРСЫ РЕФМАШЕНИСТОВ
17.05.1985.
06.08.1985 НАПРАВЛЕН РЕФМАШИНИСТОМ НА пкб СОВЕТСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ
20.О2.1986 УВОЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
ПРИМЕНЯЛАСЬ СТ55 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД обьясняет что у меня должно быть не меньше 12,6 лет льготного стажа а под законадательства 1992года я не попадаю хотел у вас спросить а сахранились ли льготы до 1992 года? там вроде были тоже льготы имеющим не меньше половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда пенсии на льготных условиях
с уменшением возраста на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев у мужчин или я ошибаюсь? за ранее блогадарин за консультацию
Цитата
#226 Igor 13.06.2016, 10:45
Цитую ВИКТОР:
виктор страх.стаж с 01.07.2000г-13лет 2м 26дн
заг.стаж(пiсля2004 року)-9лет9м
заг.стаж-39лет 9м 24дн
1973-1977 учеба в СГПТУ г ШАХТЕРСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛ.по профессии бурильщик механ. вращательного
буренния скважин(диплом)
12.03.1977-29.04.1977-Сахалинская гидрологическая экспедиция пом.бурильщика сп.2ст.100
06.05.1977-10.05.1979.служба в АРМИИ
29.06.1979 пом бурильщика Сахалинская гидрологическая экспедиция сп.2ст.100
уволен в связи с переводом вХОЛМСКУЮ БАЗУ ПРОИЗВОДСТВЕННО ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА ПО СОГЛОСОВАНИЮ между руководителями 6.02.1980
6.02.1980 принят матросом обработчиком плав консервная база СОВЕТСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ
7.01.10 1984 НАПРАВЛЕН НА КУРСЫ РЕФМАШЕНИСТОВ
17.05.1985.
06.08.1985 НАПРАВЛЕН РЕФМАШИНИСТОМ НА пкб СОВЕТСКОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ
20.О2.1986 УВОЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
ПРИМЕНЯЛАСЬ СТ55 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД обьясняет что у меня должно быть не меньше 12,6 лет льготного стажа а под законадательства 1992года я не попадаю хотел у вас спросить а сахранились ли льготы до 1992 года? там вроде были тоже льготы имеющим не меньше половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда пенсии на льготных условиях
с уменшением возраста на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев у мужчин или я ошибаюсь? за ранее блогадарин за консультацию

Вікторе, з наданих Вами відомостей випливає, що Ваш пенсійний вік становить 56 років (зменшується на 1 рік за кожні 2,5 роки роботи за списком 2, в тому числі навчання, курси, служба в армії). Щодо порядку набуття пільги виходу на пенсію та зарахування стажу до пільгового - необхідно застосовувати законодавство, чинне на момент виникнення права або набуття стажу. Так, порядок зарахування стажу до пільгового визначається за законодавством, чинним на момент набуття цього стажу (1973-1986 роки) - цей загальний принцип додатково підтверджується ст. 100 ЗУ "Про пенсійне забезпечення". Право виходу на пенсію - за трудовим та страховим законами, які чинні на даний час. Підсумовуючи викладене вище, рекомендую Вам, у випадку наявності уточнюючих довідок, звернутися до пенсійного фонду письмово, для призначення пенсії або аргументованої відмови по суті.
Цитата
#227 ВИКТОР 13.06.2016, 14:05
ИГОРЬ СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Цитата
#228 ВИКТОР 14.06.2016, 08:25
добрый день ИГОРЬ хотел спросить вас срочная служба в АРМИИ пологаеться ли мне дополнительные льготы если я первые полгода служил в ПРИМОРСКОМ крае там льгот нет а потом службу проходил полтора года на КАМЧАТКЕ а там для работающих шли льготы 1год за 2 а мне как военнослужущиму срочноц службы чтото пологаеться? спасибо за ответ
Цитата
#229 тетяна 15.06.2016, 19:05
доброго дня! я народилася в серпні 1961 року маю 33 роки трудового стажу з них 20 років педагогічного стажу працювала керівником гуртка в будинку творчості але розрахувалася за згодою сторін зараз я стою на обліку в центрі зайнятості вже дев ятий місяць чи маю я право вийти на пенсію в 55 років
Цитата
#230 Юлія 17.06.2016, 17:01
Допоможіть мені в такому питанні:
Я народилася 14.07.1965. Працювала на підприємстві на роботах зі
шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, визначених Списком №2;
Маю стаж 6,5 років (згідно довідки) (5,2) до 1995 р. Загальний стаж більше 30
років.
Зараз підвищили пенсійний вік для жінок, але підвищення буде
відбуватися поступово.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VІІІ, який набув
чинності з 01.04.2015, встановлено поступове підвищення пенсійного
віку на 5 років для жінок, яким призначаються пенсії на пільгових
умовах.. Для жінок, які народилися з 01.04.1965 р. по 31.12.1970 р., та
працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком №2,
поетапно підвищується пенсійний вік з 50 до 55 років, а саме, впродовж кожних
6 місяців народження жінок їх пенсійний вік збільшується на півроку.
По старому закону я би йшла на пенсію в 53 р..
По новому закону при повному шкідливому стажі я би вийшла на пенсію у віці
50 р 6 м.
Коли виникає право на пільгову пенсію при неповному стажі? Після 53,5
чи 58?
Буду вдячна за відповідь.
Цитата
#231 Igor 21.06.2016, 10:53
Цитую ВИКТОР:
добрый день ИГОРЬ хотел спросить вас срочная служба в АРМИИ пологаеться ли мне дополнительные льготы если я первые полгода служил в ПРИМОРСКОМ крае там льгот нет а потом службу проходил полтора года на КАМЧАТКЕ а там для работающих шли льготы 1год за 2 а мне как военнослужущиму срочноц службы чтото пологаеться? спасибо за ответ

Кратність для стажу військової строкової служби застосовується в тому випадку, якщо протягом трьох місяців після звільнення в запас було укладено договір про роботу в районах Крайньої Півночі - постанова №530/п-28 від 16.12.1967 року.
Цитата
#232 Люба 29.06.2016, 10:21
Звертаюся до Вас з великим проханням надати роз"яснення. Я працюю на буровій в польових умовах лаборант - колектором. Маю 21 рік такого стажу та ще 10років загального стажу.Працюю разам зі всіма вахтовим методом, живу у вагончику, маю шкіддливі умови праці. Проте чомусь професія лаборант-колект ора не занесена до Списку №2 посад і професій, що дає право на пільгову пенсію. Відповідно моя посада і не проходила атестацію. Як мені бути в даному випадку. Чи можна через суд вибороти право виходу на пільгову пенсію. Наперед вдячна.
Цитата
#233 Володимир 26.07.2016, 10:32
Доброго дня. Я народився 20.03.1958 р. Маю більше ніж 25 років стажу з них 3 роки шкідливого стажу, які пройшли атестацію (але не знаю до якого списку належить- працюю на гранітному карєрі автокранівником). Більше атестацію не робили, тому і стаж не шкідливий, а працю я так само на автокрані. Чи можу я, маючи ці 3 роки шкідливого стажу, вийти раніше на пенсію? І чи можна через суд, отримати визнання шкідливого стажу, якщо підприємство вже не існує (часто змінювалися власники і визнавався карєр банкрутом, але просто робили нову фірму і продовжували і продовжують працювати)?
Цитата
#234 Igor 08.10.2016, 18:41
Цитую Люба:
Звертаюся до Вас з великим проханням надати роз"яснення. Я працюю на буровій в польових умовах лаборант - колектором. Маю 21 рік такого стажу та ще 10років загального стажу.Працюю разам зі всіма вахтовим методом, живу у вагончику, маю шкіддливі умови праці. Проте чомусь професія лаборант-колект ора не занесена до Списку №2 посад і професій, що дає право на пільгову пенсію. Відповідно моя посада і не проходила атестацію. Як мені бути в даному випадку. Чи можна через суд вибороти право виходу на пільгову пенсію. Наперед вдячна.

Так, існує судова практика призначення пільгової пенсії за відсутності атестації робочого місця, але вона неоднотипна - потрібно вивчити наявні у Вас документи (в першу чергу записи в трудовій книжці).
Цитата
#235 Igor 08.10.2016, 18:55
Цитую Володимир:
Доброго дня. Я народився 20.03.1958 р. Маю більше ніж 25 років стажу з них 3 роки шкідливого стажу, які пройшли атестацію (але не знаю до якого списку належить- працюю на гранітному карєрі автокранівником). Більше атестацію не робили, тому і стаж не шкідливий, а працю я так само на автокрані. Чи можу я, маючи ці 3 роки шкідливого стажу, вийти раніше на пенсію? І чи можна через суд, отримати визнання шкідливого стажу, якщо підприємство вже не існує (часто змінювалися власники і визнавався карєр банкрутом, але просто робили нову фірму і продовжували і продовжують працювати)?

Обов'язок проведення атестації робочого місця покладено на керівництво підприємства, воно не залежить від працівника, тому відсутність атестації не може звужувати право останнього на пільгову пенсію - такої думки в цілому доходить судова практика, яка склалася на даний час. В окремих випадках, коли не має можливості надати суду належні докази, зокрема у разі відмови підприємства надати уточнюючу довідку про характер роботи за списком шкідливих професій, доводиться звертатись з позовом до підприємства або його правонаступника з вимогою надати необхідні документи. За відсутності правонаступника необхідні довідки може виготовити архівна установа, в якій зберігаються первинні документи ліквідованого підприємства. В цілому практика з даного питання неоднотипна, тому остаточного висновку можна дійти, ознайомившись з наявними у Вас документами (в першу чергу записами в трудовій книжці).
Цитата
#236 Олексій 17.10.2016, 20:39
З 1983 року працюю в чорнобильській зоні (4 категорія). В січні 2017 року виповнюється 55 років. Чи маю я право на пенсію в 55 років?
Цитата
#237 Igor 24.10.2016, 17:48
ТЦитую Олексій:
З 1983 року працюю в чорнобильській зоні (4 категорія). В січні 2017 року виповнюється 55 років. Чи маю я право на пенсію в 55 років?

Так, якщо підтверджено не менше 11 років роботи в зоні посиленого радіологічного контролю - ч. 2 ст. 55 Закону.
Цитата
#238 Павло 04.11.2016, 22:22
З 1981 року по 1985 працював повний робочий день на польових геологорозвідувальних роботах на посаді техніка -вибухівника. Для виходу на пенсію підприємство надало пільгову довідку в якій зазначено список 2 розділ 2 п.б (інженерно технічні працівники експедицій, партій, загонів). В пенсійному фонді відмовляють в призначенні пенсії за списком №2 мотивуючи тим, що посада техніка-вибухівника не внесена до постанови Ради Міністрів СРСР №1173. Крім цього маю 8 років пільгового стажу (моторист ЦА) Загальний стаж 37 років. Порадьте, що мені робити.
Цитата
#239 Igor 08.11.2016, 10:28
Цитую Павло:
З 1981 року по 1985 працював повний робочий день на польових геологорозвідувальних роботах на посаді техніка -вибухівника. Для виходу на пенсію підприємство надало пільгову довідку в якій зазначено список 2 розділ 2 п.б (інженерно технічні працівники експедицій, партій, загонів). В пенсійному фонді відмовляють в призначенні пенсії за списком №2 мотивуючи тим, що посада техніка-вибухівника не внесена до постанови Ради Міністрів СРСР №1173. Крім цього маю 8 років пільгового стажу (моторист ЦА) Загальний стаж 37 років. Порадьте, що мені робити.

Остаточного висновку можна дійти, вивчивши наявні у Вас документи, однак попередньо можна ствердити, що спори з пенсійним фондом, аналогічні до Вашого, врегульовуються в судовому порядку.
Цитата
#240 Павло 11.11.2016, 22:17
З попередньої роботи довідка "виконував геологорозвідувальні роботи в польових умовах за посадою техніка-вибухівника. Список 2 розділ 2 п.б Постанова Ради Міністрів СРСР від 22.09.1956 року №1173 та ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення. Всього відпрацьовано 4 роки 2 місяці 18 днів" З останньої роботи довідка Список 2 розділ ХІІ підрозділ 2 Постанова КМУ від 16.01.2003 №36 позиція 12.2 (моторист цементувальних агрегатів) пільговий стаж складає 7 років 9 місяців 22 дні.
Цитата
#241 Igor 18.11.2016, 15:32
Цитую Павло:
З попередньої роботи довідка "виконував геологорозвідувальні роботи в польових умовах за посадою техніка-вибухівника. Список 2 розділ 2 п.б Постанова Ради Міністрів СРСР від 22.09.1956 року №1173 та ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення. Всього відпрацьовано 4 роки 2 місяці 18 днів" З останньої роботи довідка Список 2 розділ ХІІ підрозділ 2 Постанова КМУ від 16.01.2003 №36 позиція 12.2 (моторист цементувальних агрегатів) пільговий стаж складає 7 років 9 місяців 22 дні.

У Вашій ситуації ключовим є не лише законність вимоги призначити пенсію зі зменшенням пенсійного віку - річ у тім, що відповідно до практики, яка склалася на даний час, у разі письмової відмови пф, для призначення пенсії необхідно звернутися до суду з адміністративним позовом про зобов'язання вчинити дії (зобов'язати пф призначити пенсію на пільгових засадах в судовому порядку).
Цитата
#242 Анатолій 22.11.2016, 10:58
Доброго дня ! З моменту Чорнобильської аварії по 1998 рік я проживав і працював на території зони посиленого радіоекологічного контролю. Маю відповідне посвідчення кат.4. Чи маю я право на достроковий вихід на пенсію ? Зараз мені 56 років.
Цитата
#243 павло 25.11.2016, 23:35
Дякую Вам. Пенсію вже призначили. Після спілкування працівника ПФ з нач. відділу кадрів з попередньої роботи справу направили до обласного управління ПФ. Але заст. начальника районного ПФ попередила, що будуть звертатися до суду з позовом до підприємства на якому я працював за списком №2 на посаді техніка-вибухівника 4 р. 2 міс.щоб змусити їх відшкодовувати кошти ПФ за призначену мені пільгову пенсію. Мотивують тим, що вони видали не правильну довідку, в якій посилалися на ст 100.
Цитата
#244 Василь 11.12.2016, 10:35
З1979 року працював водиєм бензовоза получав 0,5 молока а атестацию на посаду не було чи може призначена пильгова пенсия
Цитата
#245 Ірина 20.12.2016, 13:49
Список №2
"33-3б робітники, зайняті механічним обробленням виробів із
скловолокна і склопластику"
Доброго дня! Поясніть, будь ласка, чи можна до цього пункту віднести "складальників окулярів", коли за часи радянської влади оброблення оптичного скла здійснювалось на ручних обдирочних станках???
Дякую.
Цитата
#246 Андрій 09.03.2017, 12:31
Доброго дня. Ви неодноразово у відповідях зазначаєте, що є позитивна судова практика, щодо призначення пільгових пенсій без проведеної атестації. Однак мені відомо, що остання Верховного Суду України 2013року, 2014року, 2015 року є негативна. Прошу вказати позитивну судову практику по даному питанню, оскільки я вже програв і в рішенні була тільки судова практика не в мою користь. В мене стаж роботи більша частина якого після 01.08.1992 року
Цитата
#247 Володя 23.04.2017, 19:36
Добрый день. Учеба в ПТУ с 1977 -81 гг. (Специальность -бурильщик ,бур.мастер.) Полтора месяца работы по специальности и призыв в армию. Служба в армии 81-83 гг. После службы - работа по специальности бурильщик. После армии есть льготного стажа по списку 2 еще 9 лет. Входят ли учеба и армия в льготный стаж ? Еще была загран командировка в Египет на пол года с91 по 92 год где работал по специальности. Эти пол года мне не защитали. Объясните пож. мою ситуацию. Заранее спасибо.
Цитата
#248 Igor 25.07.2017, 20:28
Цитую Анатолій:
Доброго дня ! З моменту Чорнобильської аварії по 1998 рік я проживав і працював на території зони посиленого радіоекологічного контролю. Маю відповідне посвідчення кат.4. Чи маю я право на достроковий вихід на пенсію ? Зараз мені 56 років.

Так, в 55 років - п.5 ч.2 ст.55 Закону.
Цитата
#249 Igor 25.07.2017, 20:29
Цитую Василь:
З1979 року працював водиєм бензовоза получав 0,5 молока а атестацию на посаду не було чи може призначена пильгова пенсия

За відсутності атестації робочого місця - виключно в судовому порядку.
Цитата
#250 Igor 25.07.2017, 20:31
Цитую Ірина:
Список №2
"33-3б робітники, зайняті механічним обробленням виробів із
скловолокна і склопластику"
Доброго дня! Поясніть, будь ласка, чи можна до цього пункту віднести "складальників окулярів", коли за часи радянської влади оброблення оптичного скла здійснювалось на ручних обдирочних станках???
Дякую.

Все залежить від того, яким чином умови праці та характер роботи були сформульовані в первинних документах підприємства. Так посада складальника окулярів за визначенням не передбачає шкідливих умов роботи за списком №2, але в тому разі, якщо описані Вами умови підтверджено документально, може бути віднесена до нього, наприклад 2190100а-19669 «Шлифовщики стеклоизделий, выполняющие работы вручную», 2190100а-16818 «Полировщики стекла и стеклоизделий, выполняющие полировку стеклоизделий вручную»
Цитата
#251 Igor 01.08.2017, 21:58
Цитую Андрій:
Доброго дня. Ви неодноразово у відповідях зазначаєте, що є позитивна судова практика, щодо призначення пільгових пенсій без проведеної атестації. Однак мені відомо, що остання Верховного Суду України 2013року, 2014року, 2015 року є негативна. Прошу вказати позитивну судову практику по даному питанню, оскільки я вже програв і в рішенні була тільки судова практика не в мою користь. В мене стаж роботи більша частина якого після 01.08.1992 року

В нашій практиці справ про зарахування пільгового стажу, які б дійшли до ВСУ, немає. На скільки я можу судити з постанов ВСУ, тексти яких оприлюднено на сайті реєстру судових рішень, вони стосуються випадків, в яких у позивачів були відсутні будь-які уточнюючі документи про пільговий стаж роботи, одночасно підприємство не було ліквідовано або мало правонаступника – в такому разі доцільно, перш ніж розпочати судовий спір з пенсійним фондом, звернутися з позовом до роботодавця.
Цитата
#252 ольга 10.10.2017, 22:42
Абз.4 част. 1 ст. 24 закону - Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами. Чи означає це, що час на інвалідності буде включено до стажу при призначенні дружині пенсії по втраті годувальника (вік годувальника 65 років) у розмірі пенсії за віком годувальника інваліда від нещасного випадку на виробництві, якщо годувальник післі настання трудового каліцтва не працював до дати смерті і перебував на пенсії по інвалідності.
Цитата
#253 Ирина 15.11.2017, 14:48
Здравствуйте.Мой муж во время прохождения срочной службы во внутренних войсках был отправлен на ликвидацию последствий аварии на ЧАЕС с 30.01.1987 по 15.12.1988г..В каком возврасте он должен выйти на пенсию?В военном билете ,который был утерян,было написано 50 лет.Обратившись в Пенсионный фонд получили отказ-сказали рано.По Закону написано на 8 лет.А срок пребывания почти 2 года разве не считается?Ведь если подсчитать стаж по Списку №1 за 2 года,это 685 дней умножить на 24 часа в сутки и разделить на 6-часовой рабочий день,получится приблизительно 9 лет спецстажа.Это разве не считается?Помогите пожайлуста разобраться.
Цитата
#254 Татьяна 26.09.2018, 12:42
Доброго дня. Моя мама Марія Подавала уже декілька разів документи на отримання пільгової пенсії по зкону в 51.5 років. Професія телефоніст. Кожен раз коли приходить відморва вони повідомляють про необхідність додаткових документів.Якщо на перший раз був список пільгових професій, то коли ми знайшли підтверджуючі документи по списку. Після чого знову подали документи на розгляд -знову прийшла відмова потрібно додатково документ по атестації по якомусь року. Далі знову ж таки знайшли документ і 3 раз вони подали документи знову відмовили. Чому кожен раз їм не вистачає нового документа? Чому не можна зразу цей перелік озвучити? просто гонять людей по 100 разів.Як діяти в такій ситуації?
Цитата
© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua