Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Оферта

Договір публічної оферти про надання консультаційних послуг та послуг з розрахунку розміру пенсії віддалено

м. Київ, Україна
2 травня 2014 року.

1. Загальні положення.

1.1 Цей договір має характер публічної оферти (в подальшому - Оферти), є еквівалентом усного договору та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1.2 Відповідно до статей 633, 634 Цивільного кодексу України, Оферта є публічним договором приєднання, умови якого є однаковими для всіх споживачів та не можуть бути змінені ними.
1.3 Цей договір укладено між адміністратором сайту "Юр-консоль" https://yur-consol.kiev.ua (в подальшому - Виконавець) та суб'єктом правовідносин - фізичною або юридичною особою (в подальшому - Замовник), а разом - Сторони, про надання консультаційних послуг та послуг з розрахунку розміру пенсії віддалено (в подальшому - Послуги).
1.4 Замовником Послуги є особа, яка погодилась з умовами Оферти, замовила та оплатила вартість Послуги.
1.5 Якщо попередньо не обумовлені інші терміни, обсяг або порядок надання послуг, послуги типового перерахунку, розширеного перерахунку, супроводження виходу на пенсію - опис послуг опубліковано на сторінці https://yur-consol.kiev.ua, надаються в наступному порядку: Замовник оплачує послугу та надсилає Виконавцю наявні для розрахунку дані (документи); Виконавець: перевіряє достатність наданих даних для надання послуги, надає Замовнику результат обчислень та супутні консультації в порядку черговості, але не довше ніж через 20 робочих днів з моменту отримання достатніх для надання послуг даних; остаточний висновок (консультація) в окремих випадках надається за результатами звернень, які можуть потребувати особистого візиту Замовника до пенсійного фонду.
1.6 Розрахунок розміру пенсії - визначення розміру пенсійних виплат коштами пенсійного фонду в спосіб та відповідно до порядку обчислення, передбаченого чинним законодавством України.
1.7 Результат розрахунку не є офіційним документом, проте слугує джерелом інформації, яка може бути використана в інтересах Замовника.
1.8 Інформацією, необхідною для проведення розрахунку розміру пенсії віддалено є дані документів, перелік яких опубліковано на сторінці https://yur-consol.kiev.ua.
1.9 Надаючи Послугу Виконавець дотримується положень Закону України "Про захист персональних даних".

2. Предмет договору.

2.1 Виконавець зобов'язується надавати консультаційні послуги та послуги з розрахунку розміру пенсії віддалено, а Замовник зобов'язується оплатити надані Послуги в порядку та розмірах, встановлених Офертою.

3. Порядок розрахунків та вартість послуги.

3.1 За надання Послуги Замовник здійснює попередню оплату в розмірі, оприлюдненому Виконавцем на сторінці https://yur-consol.kiev.ua.
3.2 Фактом оплати Послуги є зарахування коштів в повному обсязі на рахунок Виконавця.

4. Права та обов'язки сторін.

4.1. Права Виконавця:
4.1.1 За необхідності Виконавець має право просити Замовника надати скан-копію квитанції про оплату Послуги.
4.1.2 В тому разі, якщо надана Замовником інформація не вичерпує всі дані, передбачені в п. 1.8 Оферти, тобто є недостатньою для здійснення розрахунку розміру пенсії, Виконавець має право просити Замовника надати додаткову інформацію, необхідну для надання Послуги.
4.1.3 У разі виникнення обставин, які перешкоджають Виконавцю надати Послугу в передбачені п. 4.2.2 Оферти строки, Виконавець має право подовжити передбачені в п. 4.2.2 Оферти строки виконання Послуги до 10 робочих днів, про що Замовник додатково повідомляється.
4.1.4 В тому разі, якщо Замовник, надавши необхідну інформацію відповідно до п. 1.8 Оферти, з часом виявить неточності, помилки у наданих ним даних або висловить бажання доповнити чи змінити цю інформацію Виконавець може просити оплатити обчислення з урахуванням нових даних.
4.2 Обов'язки Виконавця:
4.2.1 При наданні Послуги Виконавець зобов'язаний дотримуватись умов Оферти.
4.2.2 Виконавець зобов'язаний протягом 20 робочих днів з моменту підтвердження оплати Послуги Замовником відповідно до п. 3.2 Оферти або, у разі виникнення обставин, передбачених п. 4.1.2 Оферти - надання необхідної інформації відповідно до п. 4.4.3 Оферти надати Замовнику результати проведених обчислень розміру пенсії в електронному вигляді.
4.2.3 У випадку надходження обґрунтованого нормами чинного законодавства України зауваження від Замовника, Виконавець зобов'язаний розглянути це зауваження та надати аргументовану відповідь протягом 10 робочих днів з моменту його надходження.
4.3 Права Замовника:
4.3.1 Після закінчення передбаченого п.п. 4.2.2, 4.1.3 Оферти строку надання Послуги Замовник має право вимагати від Виконавця надати йому результати проведених обчислень розміру пенсії в електронному вигляді.
4.3.2 Замовник має право робити обґрунтовані нормами чинного законодавства України зауваження до результату проведених відповідно до п. 4.2.2 Оферти обчислень.
4.4 Обов'язки Замовника:
4.4.1 Замовник зобов'язаний дотримуватись умов Оферти.
4.4.2 У випадку надходження від Виконавця прохання надати скан-копію квитанції про оплату Послуги відповідно до п. 4.1.1 Оферти, Замовник зобов'язаний надіслати скан-копію квитанції про оплату Послуги.
4.4.3 У випадку надходження прохання Виконавця відповідно до п. 4.1.2 Оферти, Замовник зобов'язаний надати необхідну додаткову інформацію, при цьому строк надання послуги подовжується у відповідності до п. 4.2.2 Оферти.

5. Термін дії договору.

5.1 Договір набуває чинності з моменту зарахування коштів в повному обсязі на рахунок Виконавця і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

6. Відповідальність сторін.

6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання взятих на себе згідно з умовами Оферти зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
6.2 Замовник несе відповідальність за викладення передбаченої п. 1.8 Оферти інформації, в тому числі помилкової.

7. Порядок вирішення спорів.

7.1. Досудовий порядок врегулювання спорів за даним Договором є обов'язковим. Всі спірні питання, які можуть виникнути в процесі виконання даного Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів.
7.2. У випадку недосягнення згоди спір підлягає врегулюванню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. Форс-мажорні обставини.

8.1 До об'єктивних причин, які перешкоджають Виконавцю надати Послугу, належать стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа та інші форс-мажорні обставини.
8.2 Згідно цієї Оферти Виконавець не несе відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

9. Інші умови.

9.1 Факт надання Послуги Виконавцем Замовнику підтверджується надсиланням електронного листа з результатами обчислень та коментарем до них.
9.2 Виконавець не несе відповідальність за перешкоди в одержанні результату проведених відповідно до п. 4.2.2 Оферти обчислень, які виникли на стороні Замовника.
9.3 Виконавець гарантує відповідність способу та порядку обчислень порядку та способам, які передбачені чинним законодавством України.
9.4 Стверджуючи, що результат проведених обчислень розміру пенсійних виплат слугує джерелом інформації, яка може бути використана в інтересах Замовника, Виконавець гарантує, що механізми реалізації цих інтересів передбачені чинним законодавством України.
9.5 З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua