Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Збереження медичного стажу на військовій службі

Перелік категорій осіб, які мають право на пенсію за вислугу років визначається Законом України «Про пенсійне забезпечення», зокрема п. е ч. 1 ст. 55 містить бланкетну норму права:

«працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку».

Зміст цієї норми в повному обсязі розкривається у постанові Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року №909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад,  робота на яких дає право на пенсію за вислугу років». У цій постанові зазначено, що пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років у закладах (установах) та на посадах згідно переліку.

Крім того правова норма п. е ч. 1 ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» має характер відсилочної, оскільки є ряд законів, які також розкривають поняття спеціального стажу, а саме його зміст в розрізі даного питання (те, що зараховується до спеціального стажу), зокрема:

У ч. 2 ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» зазначено, що час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

У ч.1 ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

В п. в) ч. 2 ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» зазначено, що до стажу роботи зараховується також військова служба та перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби.

Провівши системний аналіз правових норм слід зазначити, що поняття «спеціальний стаж роботи» (викладене в Законі України «Про пенсійне забезпечення») та поняття «стаж роботи за спеціальністю» (викладене в Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу») є тотожними поняттями, оскільки законодавець надав «пільгу» особам, які проходять військову службу (тобто виконують суспільно-корисну роботу, свій конституційний обов’язок). Також важливим є той факт, що проходження військової служби у багатьох випадках є обов’язковим і незалежним від волі суб’єктів. Особливо це стосується випадків, коли особа припиняє свою роботу за спеціальністю (що входить до її спеціального стажу роботу) у зв’язку з проходженням військової служби.

Чіткого поняття спеціального стажу роботи взагалі (так і спеціального стажу працівників охорони здоров’я) законодавець не надає, а лише вказує перелік закладів (установ) та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугою років. Цей перелік є вичерпним, а тому робота в закладах (установах) та на посадах не зазначених у переліку не вважається такою, що дає право на пенсію за вислугою років.

Спеціальний стаж роботи працівників охорони здоров’я - це сумарна тривалість трудової діяльності (незалежно від кількості та тривалості перерв у ній) в сфері охорони здоров’я, в певних закладах (установах) та на посадах (згідно з переліком), а також період коли особа виконувала суспільно-корисну роботу (наприклад проходила військову службу). Тобто поняття спеціального стажу роботи (стажу роботи за спеціальністю) є ширшим від поняття вислуги років, вислуга років (в розумінні постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року №909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років») є лише його складовою.

Підводячи підсумок викладеному вище слід зазначити, що при підрахунку спеціального стажу (стажу роботи за спеціальністю) період проходження військової служби повинен обов’язково враховуватися. Крім того відмова зараховувати до спеціального стажу (стажу роботи за спеціальністю) періоду проходження військової служби є порушенням правових норм викладених у ч. 2 ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та ч. 1 ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», адже у них викладена імперативна норма права, яка дає пряму вказівку на зарахування до спеціального стажу (стажу роботи за спеціальністю) часу проходження військової служби.

© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua