Контакти

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua

Перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення, винесеного на користь пенсіонера

Мова піде про ситуації, в яких рішення суду на користь пенсіонера набрало законної сили: рішення виконується, пенсіонер отримує пенсію в належному йому розмірі, але пенсійний фонд або підприємство (якщо останнє виплачує частину пенсії, призначеної на пільгових умовах) намагаючись уникнути пенсійних виплат відшуковують додаткові відомості, документи та звертаються до суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Розглянемо поняття нововиявлених обставин як інститут процесуального права та можливі способи побудови аргументації перед судом для захисту законних прав пенсіонера.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами є специфічним видом судового провадження в адміністративному процесі. Він суттєво відрізняється від перегляду судового рішення в апеляційному та касаційному порядку. Підставами перегляду рішень суду в апеляційному та касаційному порядках є порушення судом норм матеріального чи процесуального права (наприклад необґрунтованість чи незаконність судового рішення). Підставою ж перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники судового розгляду не знали про неї та, відповідно, не могли надати суду необхідні дані.

Таким чином, цей вид судового провадження покликаний забезпечити можливість сторонам судового процесу реалізувати їх права на судовий захист у тих випадках, коли останнім стало відомо про суттєві обставини для справи після ухвалення судового рішення.

Слід зазначити, що при перегляді справи за нововиявленими обставинами суд не вправі давати повторну оцінку доказам, які вже були оцінені на предмет їх належності та повторно встановлювати вже розглянуті обставини справи. Завданням цього виду провадження є правильне визначення нововиявлених обставин, які за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку повинні спростовувати факти, які було покладено в основу судового рішення.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України нововиявлені обставини характеризуються істотністю їх значення для справи, існуванням цих обставин на час розгляду справи, а також тим, що ці обставини не могли бути відомі особі, яка звертається з заявою про перегляд судового рішення, на час розгляду справи та винесення по ній рішення.

Істотні для справи обставини - це ті обставини, які становлять сутність справи та випливають із правовідносин сторін, які є предметом спору по даній справі. Тобто це потрібно розуміти таким чином, що якби суду були відомі ці обставини на час розгляду справи - то це тією чи іншою мірою вплинуло б на задоволення позову чи відмову у його задоволенні.

Розпочинаючи підготовку до захисту своїх інтересів слід чітко окреслити суть первинної справи, за якою винесене рішення, яке переглядається – предмет позову, обставини справи та докази, які їх підтверджують. Це необхідно зробити для того, щоб побачити наскільки нововиявлені обставини стосуються суті справи, впливають на її розгляд та чи впливають взагалі. Спробуємо уявити, що в суті справи є первинні та вторинні складові – тоді первинним буде встановлення права пенсіонера отримувати пенсійні виплати або призначення вже нарахованої пенсії в належному розмірі (об’єктивне право), вторинним – підстави виникнення права та докази, які їх підтверджують (суб’єктивне право). Вторинні складові також можна поділити на дійсно суттєві для розгляду справи та такі, що не є суттєвими – наявність або відсутність яких не має впливу на розгляд справи по суті.

Як приклад наведу судовий спір про призначення пенсії на підставі шкідливого стажу роботи за списком №1, №2 в періоди, коли не проводилась атестація робочих місць. Відповідна уточнююча довідка про характер роботи по суті є вторинним факультативним доказом, який не впливає на розгляд справи, тому що її наявність або відсутність, так само як факт проведення або не проведення атестації робочого місця, не може призвести до звуження права пенсіонера на отримання пенсії, оскільки обов’язок проведення атестації робочого місця покладено на керівника підприємства та не залежить від пенсіонера.

Таким чином уявне розподілення суті справи на первинні та вторинні складові дає можливість зрозуміти, що є суттєвим для її розгляду (наприклад гарантування права Конституцією та Законами, які регулюють спірні правові відносини) та побачити, коли при розгляді справи акцент зміщується на обставини, які заявником подаються як визначальні у спорі, але не є такими (наприклад дотримання різних порядків оформлення та видачі документів, інших підзаконних актів). Такий підхід сприяє вірності порядку побудови своєї аргументації.

Слід розуміти, що нові для справи документи, які додаються до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та стали підставою її подання, самі по собі не є нововиявленими обставинами – ними є матеріально-правові факти, про які в них вказано. Досить часто заявник (пенсійний фонд) намагається представити саму наявність цих документів як нововиявлену обставину, на підставі якої рішення суду має бути переглянуте - слід розуміти, що таким чином заявник від початку не вірно трактує поняття нововиявлених обставин.

Тож документи, які додаються до заяви та виготовлені після набрання рішенням законної сили, самі по собі не є нововиявленими обставинами, проте містять факти, які можуть бути такими - на що потрібно звернути увагу та розрізняти це. Якщо ці документи існували на час розгляду справи, але не були додані до неї з різних причин, одночасно відсутні докази того, що про існування цих документів не було відомо – такі документи не можуть вважатися нововиявленими обставинами, на підставі яких можна переглянути рішення суду. В такому випадку не подання цих документів не впливає на те, що рішення суду на користь пенсіонера виносилося зважено з урахуванням усіх наявних у справі доказів та логічно мотивоване. Узагальнення судової практики в адміністративних справах стверджують, що у випадках, коли заявник, за сумлінного ставлення до справи, повинен був знати про існування певних фактів або доказів, але не надав їх суду – такі факти або докази вважаються таким, про які було відомо заявнику (тобто вони не можу бути нововиявленими обставинами для перегляду судового рішення).

Крім того належними доказами в справі про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами є ті докази, які стосуються особисто пенсіонера (наприклад умов його роботи, тривалості робочого дня, кола посадових обов’язків тощо), а не загальні відомості, які визначають обставини тільки опосередковано (наприклад спроба охарактеризувати роботу працівника на підставі статистичних відомостей підприємства). В пенсійних справах належними доказами як правило є первинні документи підприємства (накази, відомості, службові характеристики, табелі обліку робочого часу тощо - саме вони містять безпосередню інформацію про умови роботи працівника підприємства). Будь-які довідки є належними доказами тільки у тому випадку, коли вони видані на підставі первинних документів.

Тобто слід перевіряти належність наданих заявником доказів, адже доказування не може будуватися на припущеннях, крім того, відповідно до процесуального кодексу, навіть серед належних доказів існує конкуренція (наприклад при наявності в матеріалах справи копії належним чином заповненої трудової книжки – основного документу про стаж, уточнюючі довідки, які стосуються записів у ній, не можуть мати визначальної ваги в процесі доказування).

Розуміння наведених вище порад сприятиме у чіткому формулюванні та донесенні до суду правової позиції пенсіонера.

Правильне розуміння суті інституту нововиявлених обставин також дозволяє використовувати його в протилежній ситуації – зверненні пенсіонера до суду з вимогою переглянути рішення суду, яке було винесено не на його користь. Наприклад коли щодо фактів, відомих пенсіонеру під час судового розгляду, але які він не зміг підтвердити, з’являються належні докази (обвинувальний вирок, пов’язане зі справою рішення суду, належним чином виготовлені довідки тощо).

Отримавши судову повістку або ухвалу суду про відкриття провадження по справі за нововиявленими обставинами, слід ознайомитися з матеріалами справи – заявою та наданими заявником додатками до неї: іноді копія заяви, надіслана пенсіонеру, не містить всіх наданих суду додатків (документів). Вивчивши документи корисним буде підготувати своє заперечення проти перегляду судового рішення, в якому навести власні аргументи та просити суд залишити заяву пенсійного фонду (підприємства) без задоволення. При призначенні справи до слухання в скороченому провадженні варто наполягати на призначенні судового засідання для повного розкриття своєї правової позиції під час виступу на судових дебатах. У випадку задоволення заяви про перегляд – оскаржувати рішення в апеляційному порядку. Також слід пам’ятати про своє процесуальне право подавати суду докази та залучати свідків для дачі показань. Проте це потрібно робити лише у випадках крайньої необхідності, щоб не перевантажувати справу несуттєвою інформацією або документами.

© Юр-консоль. Усі права захищені.

067-403-88-85

pension@yur-consol.kiev.ua